Sức mạnh tính toán mạng đầy đủ của Liteco bằng 691.000 đơn vị máy khai thác kiến ​​L3 +

June 20, 2020
tin tức mới nhất của công ty về [#varname#]

Sức mạnh tính toán mạng đầy đủ của Liteco bằng 691.000 đơn vị máy khai thác kiến ​​L3 +

 

Sau khó khăn khi khai thác mỏ Litecoin vào ngày 20 tháng 5, các thợ đào quan tâm hơn đến việc hiểu doanh thu khai thác của LTC dựa trên giá tiền Wright và mô hình L3 + của máy khai thác Ant.RHY sau đây chủ yếu từ khía cạnh phân tích tĩnh.Một phân tích ngắn gọn về việc khai thác Litecoin.

 

Ý chính:

1. Tổng sức mạnh tính toán mạng của Litecoin: đợt này giảm 0,56%, độ khó tăng 54,48% trong tháng 3

2. Doanh thu khai thác: sản lượng khai thác đơn vị là 0,003795 đô la Mỹ / M / ngày (dựa trên tiêu chuẩn kiến ​​L3 +)

3. Giá tiền xu: Mức tăng tổng thể trong tháng 3 là 43,04 đô la Mỹ, tăng 89,42%

4. Tính ở mức 0,4 nhân dân tệ cho mỗi kilowatt, kiến ​​L3 + thu nhập ròng 0,8101 đô la Mỹ, giá tiền đóng cửa 53,8094 đô la Mỹ

5. Trong điều kiện hiện tại, thời gian hồi tĩnh của kiến ​​L3 + là 73 ngày.

1. Tổng sức mạnh tính toán mạng của Litecoin: vòng năng lực tính toán hiện tại đã giảm 0,56%, độ khó tăng 54,48% vào tháng 3

Sau khi điều chỉnh độ khó này, tổng công suất ròng của mạng Wright giảm từ 350,3Th / s xuống 348,4Th / s, giảm 0,56%.

Nếu sử dụng máy khai thác kiến ​​kiểu L3 + (504M) làm tiêu chuẩn tính toán thì tổng công suất toàn mạng tương đương với khả năng tính toán của 691.000 con kiến ​​L3 +, giảm 0,4 triệu đơn vị so với vòng trước.

Trong ba tháng qua (23 tháng 2 đến 20 tháng 5), thời gian trung bình để điều chỉnh độ khó LTC là 3,44 ngày, với sản lượng trung bình hàng ngày là 14,635.Độ khó tính toán tăng từ 7786439 lên 12167584 và độ khó tăng 54,48% trong ba tháng qua.

2. Thu nhập từ khai thác:

Nếu máy khai thác kiến ​​L3 + được sử dụng làm tiêu chuẩn và đơn vị tiền tệ LTC được tính là 635,19, thì:

Trước khi điều chỉnh độ khó, đơn vị tiền tệ hàng ngày có thể là 0,02071538LTC và sản lượng hàng ngày là khoảng 1.9208 USD.

Sau khi điều chỉnh độ khó, đơn vị tiền tệ hàng ngày có thể là 0,02071538LTC và sản lượng hàng ngày là khoảng 1,931 đô la Mỹ.

Sản lượng khai thác đơn vị là khoảng 0,003795 đô la Mỹ / M / ngày

Lưu ý: Dữ liệu tính đến ngày 20 tháng 5 lúc 15:40

3. Giá tiền của Litecoin đã tăng 43,04 đô la Mỹ trong tháng 3, tức là tăng 89,42%.

Trong ba tháng qua, giá Litecoin mở cửa ở mức 48,13 đô la, giá cao nhất là 105,11 đô la và giá thấp nhất là 44,42 đô la.Giá đóng cửa là 91,17 đô la và mức tăng tổng thể là 43,04 đô la, tăng 89,42%.

Sau khi điều chỉnh độ khó, số lượng LTC đang lưu hành trong toàn mạng là 61,174 triệu và số LTC chưa được đào lên là 22,166 triệu.Dự kiến, việc sản xuất khối sẽ giảm một nửa vào ngày 7 tháng 8 năm 2019.

4. Giá tiền tệ tắt

Nếu sử dụng máy khai thác kiến ​​L3 + làm tài liệu tham khảo, chi phí điện cho mỗi km là 0,05838 USD, có thể được tính:

Hiện tại, chi phí điện cho mỗi LTC (giá tiền tệ đóng cửa) là 53,8094 đô la, chi phí điện hàng ngày là 1,1209 đô la và thu nhập ròng hàng ngày là 0,8101 đô la.

5. Chu kỳ quay trở lại tĩnh

Được tính với chi phí 0,05838 đô la Mỹ cho mỗi kilowatt, theo giá tiền tệ hiện tại và khả năng tính toán, chu kỳ quay trở lại tĩnh của máy khai thác kiến ​​L3 + là 73 ngày, dài hơn 3 ngày so với vòng điều chỉnh trước đó.